www.belgium.be Logo of the federal government
nis2 eu flag

Openbare raadpleging over het voorontwerp van "NIS2-wet" en het desbetreffende ontwerp van Koninklijk Besluit

Nieuws

De eerste minister heeft het Centrum voor Cybersecurity België gevraagd een openbare raadpleging te organiseren over het voorontwerp van wet tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, alsook over het desbetreffende ontwerp van Koninklijk Besluit.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit dienen ter omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972 en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 (hierna de “NIS2-richtlijn” genoemd).

De NIS2-richtlijn vervangt Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (hierna de "NIS1-richtlijn" genoemd). Deze richtlijn werd in België omgezet door de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (“NIS1-wet”) en door het koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

De NIS2-wet legt verplichtingen op met betrekking tot het nationale cyberbeveiligingsbeleid en stelt eisen aan bepaalde entiteiten (essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten) inzake het beheer van de cyberbeveiligingsrisico's en het melden van incidenten.

Reacties op deze openbare raadpleging moeten uiterlijk op 21 december 2023 worden ingediend, zoals is beschreven op de eerste pagina van de bijlage.

 

Hoe te reageren op dit document?

  • Tot en met 21 december 2023
  • Met de referentie (Consult-2023-NIS2)

  • Vermeld de naam van de rechtspersoon of van de particulier die antwoordt.

  • Antwoorden moeten elektronisch worden verstuurd naar [email protected].

  • Uw opmerkingen dienen te verwijzen naar de artikelen, paragrafen en/of delen van het voorontwerp waarop ze betrekking hebben.

  • Download de PDF bestanden:

Deze openbare raadpleging wordt uitgevoerd op verzoek van de eerste minister. Derhalve moet worden opgemerkt dat alle informatie die in antwoord op deze raadpleging wordt verstrekt, zal worden beschouwd als rechtstreeks bestemd voor de eerste minister en integraal aan hem kan worden doorgestuurd in de staat waarin ze werd meegedeeld, zonder verdere verwerking of verificatie.