www.belgium.be Logo of the federal government

Organisatie

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België en staat onder het gezag van de Eerste Minister.

Het Centrum voor Cybersecurity België wordt geleid door directeur Miguel de Bruycker en bijgestaan door adjunct-directrice Phédra Clouner.

Nationale Cyber Security Strategie

De Nationale Cyber Security Strategie werd in 2012 opgesteld. Deze Strategie wordt momenteel herwerkt en zal binnenkort ter beschikking worden gesteld op deze website.

Jaarverslagen Centrum voor Cybersecurity België

Het Centrum voor Cybersecurity België

Voor de uitvoering van zijn opdrachten doet het CCB een beroep op de administratieve en logistieke ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister. Het Centrum voor Cybersecurity België zorgt als centrale autoriteit voor de cyberveiligheid in België. Het zal een nationaal Cyber Security beleid opstellen en alle betrokken diensten in België aanzetten om een gepaste en geïntegreerde inspanning te leveren. Het CCB neemt van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie het beheer over van de dienst Computer Emergency Response Team (CERT) voor het opsporen, het observeren en het analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van de gebruikers.

Logo

Missie

Als nationale autoriteit heeft het CCB als opdracht:

 • Opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid ter zake;
 • Vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren;
 • De coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;
 • Formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;
 • In samenwerking met het Coördinatie-en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren;
 • Opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen;
 • Coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak;
 • Coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie-en communicatiesystemen;
 • Informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie-en communicatiesystemen.

Waarden

Het CCB hanteert de volgende waarden

 • Integratie: het CCB draagt bij tot een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de nationale cyberveiligheid
 • Responsabilisering: het CCB responsabiliseert betrokken diensten en ondersteunt ze.
 • Evenwicht: het CCB bewaart het evenwicht tussen veiligheid en de fundamentele rechten, waarden en noden van de moderne samenleving.
 • Innovatie: het CCB stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideëen en mogelijkheden die de cyberveiligheid in België en in de wereld kunnen verbeteren
 • Integriteit: het CCB handelt eerlijk en eervol