www.belgium.be Logo of the federal government

Wettelijk kader voor digitaledienstverleners (DDV)

Digitaledienstverleners (DDV)

Een digitaledienstverlener (DDV) is een rechtspersoon die een digitale dienst aanbiedt als bedoeld in bijlage II van de NIS-wet (zoals de cloudcomputerdienst, de onlinemarktplaats of de onlinezoekmachine), die zijn hoofdkantoor (of zijn vertegenwoordiger voor Europa) in België heeft en geen micro- of kleine onderneming is.

Cloud Service

DDV - FAQ

Hierna vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over het wettelijke kader dat van toepassing is op digitaledienstverleners.

Hosting Servers

DDV - Notificatiegids en samenvatting

Antwoorden op de belangrijkste vragen over de melding van een NIS-incident vindt u hier in een Gids voor de melding van incidenten die bestemd is voor de verantwoordelijken voor de beveiliging van de betrokken netwerk- en informatiesystemen (met een woordenlijst, een toelichting over de meldingsprocedure, de toepasselijke sancties in geval van niet-naleving, de wettelijke referenties, enz.) en een Samenvatting die bestemd is voor de operationele teams (met een beknopt overzicht).

Deze documenten maken evenwel geen aanspraak op volledigheid. Relevante algemene of sectorale wettelijke bepalingen dienen dus nog steeds te worden geraadpleegd.