www.belgium.be Logo of the federal government

Samenwerking

Nationale samenwerking

Nationale netwerken (1)

In Platform 4 Cyber van het coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid (CCIV) bespreken de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het algemene cyberveiligheidsbeleid.

Overleg tussen de toezichthoudende overheden van Organisaties van Vitaal Belang gebeurt via het Cybersecurity Sectoral Authority Platform (CySSAP).

Het Expertise Netwerk (REN) Cybercrime brengt experten uit de overheidsdiensten in het gebied van cybercriminaliteit bijeen voor periodiek overleg. De hoofdcoördinatie hiervan wordt waargenomen door het parketgeneraal te Antwerpen.

In het CSI/DPO platform (les Conseillers en Sécurité de l’Information/Data Protection Officers) komen de veiligheidsadviseurs en data-beschermingsverantwoordelijken van elke overheidsdienst bijeen. Een specifieke vergadering rond cyberaspecten vindt hierover elk kwartaal plaats in het kader van het Quarterly Cyber Threat Report van CCB/CERT.

De SIT (Synergy IT) is het platform voor kennisdeling en overleg van ICT-verantwoordelijken van alle federale overheidsdiensten (Federale Overheidsdiensten, Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en Instellingen van Openbaar Nut). De SIT komt op maandelijkse basis samen, met als doel om gezamenlijke IT-initiatieven, zowel overheidsopdrachten als projecten, te initiëren en op te volgen, alsook om technische basisinput te geven voor G-Cloud initiatieven.

Nationale netwerken (2)

Nationale netwerken (2)

Het uitwerken van formele Belgische standpunten in internationale discussies verloopt via de geijkte kanalen van de FOD Buitenlandse Zaken, waaronder DGE en de Digital Task Force.

De Interministeriële Economische Commissie (IEC) is een onafhankelijk, flexibel, technisch-administratief coördinatiemechanisme bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie dat kan bijstaan om de administratieve standpunten van de federale en gefedereerde autoriteiten in nationale, Europese en Internationale dossiers te bepalen en op elkaar af te stemmen, ook op het gebied van cybersecurity.

In de ISP denktank overlegt het CCB eenmaal per twee maanden met de grootste Internet Service Providers in België omtrent concrete maatregelen en projecten die de cyberveiligheid voor Belgische burgers en bedrijven kunnen verhogen.

De Cyber Security Coalition Belgium brengt domeinexperten uit de private, academische en publieke sectoren regelmatig bij elkaar. Dit gebeurt tijdens experience sharing events en in focus groepen waarin best practices, ervaringen of initiatieven besproken worden, rond diverse thematieken (zoals cloud security, NIS, crypto, etc.).

De Quarterly Cyber Threat Report (QCTR) - events, georganiseerd door het CCB, brengen minstens eenmaal per kwartaal verschillende stakeholders en overlegplatformen samen en informeren alle deelnemers alsook de Organisaties van Vitaal Belang over de actieve cyberdreigingen.

Op het QCTR event wordt eveneens de werking besproken van het Early Warning System (EWS) van het CCB. Via dit platform stuurt het CCB pertinente en geanalyseerde dreigingsinformatie naar de nationale veiligheidsdiensten, Organisaties van Vitaal Belang en hun sectorale overheden.  

Europese netwerken

Europese netwerken

De Belgische NIS-wet van 7 april 2019 wees het CCB aan als het Single Point of Contact voor cybersecurity in het kader van de Europese NIS-richtlijn. In die functie vertegenwoordigt ze België in de NIS Cooperation Group en in diens verschillende sub-werkgroepen.

In afwachting van de formele oprichting van een Nationale Cybsersecurity Certificatie Autoriteit vertegenwoordigt het CCB, samen met andere betrokken overheidsdiensten, België in de European Cybersecurity Certification Group (ECCG), opgericht onder de EU Cybersecurity Act, en in de ad hoc werkgroepen van ENISA waar nieuwe certificatieschema’s voorbereid worden. 

De directeur van het CCB is lid van de management board van ENISA, het Europese cybersecurity Agentschap.

Het CCB treedt op als expert ter ondersteuning van de Belgische Permanente vertegenwoordiging in de Horizontal Working Party on Cyber Issues (HWP-CI) binnen de Raad van de Europese Unie, of in andere relevante EU fora.

Het CCB is lid van de European Cyber Security Organisation (ECSO), de private tegenhanger van de Europese Commissie bij de uitvoering van het contractuele publiek-private partnerschap (cPPP) op het gebied van cybersecurity.

Internationale netwerken

Internationale netwerken

Het CCB is het operationele Belgische Point of Contact voor de Informal Working Group on Cyberspace binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In deze setting werken deelnemende staten samen aan het uitwerken van Confidence Building Measures.

Het CCB vertegenwoordigt België als lid van het Global Forum for Cyber Expertise (GFCE), een wereldwijd platform voor landen, internationale organisaties en particuliere bedrijven voor de uitwisseling van best practices en expertise op het gebied van cybercapaciteitsopbouw. 

Indien gevraagd verschaft het CCB expertise aan de Belgische vertegenwoordigingen bij de NAVO en de Verenigde Naties, wanneer cyberveiligheid aan bod komt.

Waar nodig neemt het CCB ook deel aan de relevante debatten betreffende cyberveiligheid binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de International Telecommunications Union (ITU). 

Operationele netwerken

Netwerken op operationeel niveau

De NIS-wet van 7 april 2019 wees het CCB aan als nationaal Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Het Belgische Computer Emergency Response Team (CERT.be) is een operationele dienst van het CCB. Vanuit die rol is het CCB ook vertegenwoordigd in verschillende operationele fora, zoals het EU CSIRT netwerk, de European Government Cert group (EGC), FIRST, en TF-CSIRT.

Het CCB neemt ook deel aan internationale oefeningen, zoals Cyber Europe, elke twee jaar georganiseerd door ENISA.