www.belgium.be Logo of the federal government

FAQ NIS betreffende de aanbieders van essentiële diensten (AED’s)

Inhoudstafel

-Wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (afgekort “NIS-wet”) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 3 mei 2019).

-Koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (afgekort “NIS-KB”) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 18 juli 2019).

-Richtlijn 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (“NIS-richtlijn”).

-Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”).

-Artikel 36/47 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (B.S., 28 maart 1998, blz. 9377 e.v.).

Download alle veelgestelde vragen in PDF